• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

PIT przedstawia plan dla turystyki przyjazdowej

oncentracja na wspieraniu partnerstwa publiczno-prywatnego w promocji turystyki, działania edukacyjne i legislacyjne na rzecz branży oraz podnoszenie jakości usług turystycznych to niektóre z działań, które podejmie w najbliższym czasie Komisja ds. Turystyki Przyjazdowej Polskiej Izby Turystyki.

Pierwsze posiedzenie Komisji pod kierownictwem nowo wybranej przewodniczącej Anny Jędrochy odbyło się 20 czerwca 2017 w Warszawie. Podczas posiedzenia Komisji przyjęto plan działań na najbliższe lata. Plan zakłada działalność w trzech najważniejszych obszarach: legislacji, integracji branży oraz promocji turystyki do Polski.

Rada Naczelna PIT powierzyła przewodnictwo Komisji Annie Jędrosze, która ma na swoim koncie wiele zasług w ramach działalności społecznej na rzecz turystyki i posiada duże doświadczenie praktyczne oraz wiedzę na temat turystyki przyjazdowej. Jest z nią związana od 30 lat, początkowo z Orbisem, a od 1989 r z ATH Intercrac - krakowskim touroperatorem, którego reprezentuje w strukturach PIT.

Komisja planuje prowadzić działania na rzecz wprowadzania regulacji sprzyjających turystyce przyjazdowej. Najważniejsze z nich to: wprowadzenie systemowego źródła finansowania promocji turystycznej w postaci lokalnej opłaty turystycznej, tzw. ”Ustawa śniegowa”, czy regulacje prawne dotyczące usług oferowanych w ramach tzw. gospodarki współdzielenia. Przedmiotem prac komisji będzie też opiniowanie innych ustaw i rozporządzeń, które dotyczą całej branży turystycznej, a w niektórych przypadkach - całej gospodarki, jak np. rozporządzenie o ochronie danych osobowych czy ustawa o VAT.

Komisja zwiększy również aktywność na arenie międzynarodowej. Planowane jest zintensyfikowanie działań lobbingowych PIT w ECTAA w tematach ważnych dla turystyki przyjazdowej oraz doprowadzenie do przyjęcia rozwiązań korzystnych dla sektora gospodarki turystycznej w strukturach Unii Europejskiej.

Ze względu na charakter działalności sektora turystyki przyjazdowej, kluczowym obszarem zainteresowania Komisji jest zarządzanie promocją turystyczną i jej finansowanie. Komisja widzi potrzebę większego zaangażowania Polskiej Organizacji Turystycznej w inicjowanie i wspieranie partnerstwa publiczno-prywatnego. Warto przypomnieć, że u podstaw powołania POT było tworzenie warunków współpracy administracji rządowej, samorządu terytorialnego, organizacji turystycznych, samorządu gospodarczego i przedsiębiorców.

Znaczna większość narodowych organizacji turystycznych deklaruje dywersyfikację źródeł finansowania. PIT uważa, że Polska też powinna pójść w tym kierunku. Komisja chce podjąć dyskusję na temat zasad partycypacji branży w wydarzeniach promocyjnych, takich jak targi, spotkania B2B, Polish Travel Market. Widzi też konieczność ustalenia zasad wspófinansowania tych działań promocyjnych oraz rozszerzenia promocji wykorzystującej nowe technologie.

Ważnym kierunkiem podejmowanych przez Komisję działań w najbliższej perspektywie jest integracja i wsparcie sektora turystyki przyjazdowej w Polsce. Komisja chce podjąć realizację projektów edukacyjnych dla branży, otwartych dla wszystkich przedsiębiorców, nie tylko dla członków Izby. Jesienią 2017 r. włączy się w organizację  seminariów i szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych. Będzie też we współpracy z ROT-ami kontynuować organizację study tours do wybranych regionów Polski.

Komisja chce włączyć się w działania promujące podnoszenie jakości usług turystycznych poprzez promowanie wyróżniających się produktów turystycznych, skomercjalizowanych przez przedsiębiorców turystycznych oraz opisanie kwalifikacji pilotów z zakresu obsługi turystyki przyjazdowej i biznesowej.

Przewodnicząca planuje, żeby posiedzenia komisji oraz seminaria były otwarte dla całej branży, tak aby każdy, kto będzie zainteresowany podejmowaną tematyką, miał możliwość uczestniczenia w spotkaniu. Harmonogram działań będzie opublikowany na stronie internetowej Polskiej Izby Turystyki.

Komisja ds. Turystyki Przyjazdowej PIT liczy 20 osób, składa się w większości z przedstawicieli: touroperatorów specjalizujących się w turystyce przyjazdowej, hoteli. W jej skład wchodzą także: organizator targów i doradca z zakresu gospodarki turystycznej.

 
 

 

Formalne wymogi dotyczące podróży z dziećmi

W związku z zapytaniami kierowanymi do izby przypominamy, że w czasie podróży dzieci muszą posiadać swój paszport lub dowód osobisty. Ponadto, dziecko podróżujące indywidualnie, z dorosłymi, którzy nie są jego opiekunami prawnymi, lub w towarzystwie tylko jednego rodzica, może potrzebować dodatkowego (oficjalnego) dokumentu podpisanego przez obydwoje rodziców, drugiego rodzica lub opiekuna prawnego (opiekunów prawnych), w którym wyrażą oni zgodę na jego podróż.

W wielu wypadkach powinien to być dokument poświadczony notarialnie, jednak nie istnieją przepisy UE w tym zakresie i każdy kraj UE sam decyduje, czy wymaga okazania takich dokumentów. Przed podróżą dziecka należy więc sprawdzić przepisy obowiązujące w kraju, z którego wyjeżdżamy lub do którego wjeżdżamy. Informacji takiej można zasięgnąć w placówce dyplomatyczno-konsularnej danego państwa w Warszawie.

Informacje dot. wymogów państw UE w tej materii (podróżowanie dzieci i młodzieży bez opiekuna prawnego) są dostępne tutaj: http://europa.eu/youreurope/citizens/travel/entry-exit/eu-citizen/index_pl.htm  

 

ZAPRASZAMY

Aktualizacja komunikatu MSZ w sprawie Filipin

Aktualizacja komunikatu MSZ w sprawie Filipin

Informujemy, że 25 kwietnia na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zamieszczony został komunikat o następującej treści: 

"W związku z zagrożeniem terrorystycznym na terenie Filipin, trwającymi walkami pomiędzy siłami rządowymi a rebeliantami z ugrupowań islamskich, a także ze względu na podwyższone ryzyko porwania cudzoziemców również w nadmorskich kurortach, na wyspach oraz jednostkach pływających w tym rejonie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca powstrzymanie się od podróżowania do południowej części Filipin, szczególnie w rejon wyspy Mindanao oraz na archipelag Sulu, a także zachowanie szczególnej ostrożności podczas podróży na wyspy Cebu oraz Bohol.

Mimo zdecydowanych działań władz miejscowych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa w ośrodkach turystycznych, działalność ugrupowań terrorystycznych może objąć również obszary uważane dotąd za bezpieczne. 

Osoby przebywające na zagrożonym obszarze oraz których podróż do tego regionu jest konieczna powinny zachowywać szczególną ostrożność. Ministerstwo Spraw Zagranicznych apeluje do obywateli polskich o zgłaszanie pobytu na Filipinach w systemie rejestracji podróży Odyseusz."

 
 

 

Ruszyły loty do Tunezji

Ruszyły loty do Tunezji

Tradycyjnie już, przed długim weekendem majowym, 27 kwietnia wystartowały pierwsze loty do Tunezji, inaugurując tym samym sezon wakacyjny 2017.

Loty będą się odbywały regularnie co tydzień, nie tylko z Warszawy i z Katowic, ale również z innych miast Polski, i potrwają do zakończenia sezonu turystycznego w Tunezji, tj., do końca listopada.

 
 

 

Aktualizacja komunikatu MSZ w sprawie Egiptu

Aktualizacja komunikatu MSZ w sprawie Egiptu
19.04.2017

Informujemy, że 10 kwietnia na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych zamieszczony został komunikat o następującej treści:

"W związku z wprowadzonym 10 kwietnia 2017 r. stanem wyjątkowym na terytorium całego kraju oraz utrzymującym się zagrożeniem zamachami terrorystycznymi, które mogą być kierowane także przeciwko turystom, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże do Egiptu – z wyłączeniem wyjazdów grupowych do miejscowości turystycznych położonych po stronie afrykańskiej nad Morzem Czerwonym (Hurghada, El-Gouna, Safaga, Marsa Alam) oraz Sharm el-Sheikh na Półwyspie Synaj.

Na terytorium Egiptu dochodzić może m.in. do ataków na miejsca odwiedzane przez turystów, miejsca kultu religijnego, bazary, centra handlowe, hotele, restauracje, bary i lotniska. 

Osobom planującym wyjazdy grupowe do wymienionych wyżej miejscowości turystycznych, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności oraz rezygnację, ze względów bezpieczeństwa, z wszelkich wyjazdów – grupowych lub indywidualnych – poza nie. 

Stan wyjątkowy wprowadzono na okres trzech miesięcy; możliwe jest jego przedłużanie. Spodziewać się można wzmocnionych kontroli na ulicach oraz przy wejściach do kościołów i budynków użyteczności publicznej, zwiększenia liczby posterunków na drogach, większej liczby aresztowań pod zarzutem zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i ograniczonego dostępu do zatrzymanych. Możliwe jest nasilenie kontroli w internecie, a zwłaszcza w mediach społecznościowych (publikowanie w nich treści uznanych za niebezpieczne może skutkować karą dla autora)."

 

Do francuskich miast samochodem tylko z winietą ekologiczną

Od 1 kwietnia samochody niezarejestrowane we Francji a poruszające się po Paryżu, Lyonie, Lille i Grenoble są objęte obowiązkiem posiadania plakietki CritAir. Lista miast objętych obowiązkiem posiadania plakietki ekologicznej będzie się sukcesywnie powiększać. Obowiązek dotyczy wszystkich pojazdów niezależnie od kategorii. Celem jest ograniczenie emisji spalin w centrach dużych miast.

 

Plakietka kosztuje ok. 4 euro, kara za jej nieposiadanie wahać się będzie od 68 euro do 135 euro. Bez plakietki nie będzie można wjechać do wyznaczonych stref ekologicznych od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00-20.00.