• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

Szkolenia z dofinansowaniem

W siedzibie PIT odbyło się pierwsze z zaplanowanych kilku spotkań informacyjnych dotyczących realizowanego projektu szkoleń dla branży turystycznej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Oddziału Łódzkiego, Oddziału Mazowieckiego i Małopolskiego PIT. Polska Izba Turystyki, jako operator projektu, zaprasza do udziału w szkoleniach i doradztwie z dofinansowaniem do 80% kosztów. W ramach programu PARP mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z doradztwa i szkoleń w zakresie RODO oraz obsługi klienta w świetle nowej ustawy z refundacją do 80%

. Oferta obejmuje: 1. Doradztwo w zakresie prowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w firmie. 2. Szkolenia pracowników w zakresie: - Obsługa klienta w biurach podróży w świetle ust. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. - Bezpieczeństwo danych osobowych w firmach turystycznych. Warunkiem jest prowadzenie działalności w sektorze turystycznym lub hotelarskim zakalikowanej do PKD N.79 oraz PKD I. Więcej informacji na stronie PIT, gdzie można pobrać regulamin rekrutacji oraz dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym. www.pit.org.pl w zakładce Szkolenia PARPi na stronie PARP oraz w Biurze Wykonawczym PIT, tel. 22 826 55 36, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zapraszamy!

Wyjazd studyjny do Chorwacji

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki

, Oddział Mazowiecki Polskiej Izby Turystyki - we współpracy z Chorwacką Wspólnotą Turystyczną przedstawicielstwem w Polsce - organizują w dniach 23.10 -26.10.2019 study tour do Chorwacji

. Celem przedsięwzięcia jest prezentacja turystyki aktywnej w rejonie Zagrzeb -Kvarner. Propozycja wyjazdu skierowana jest do organizatorów turystyki oraz agentów turystycznych, posiadających w swoich ofertach wypoczynek w Chorwacji, a także do organizatorów turystyki grupowej, wyjazdów konferencyjnych i motywacyjnych. Zgodnie z ustaleniami organizatorów możliwe jest zgłoszenie tylko jednego przedstawiciela z biura (członka PIT). Liczebność grupy wyjazdowej 12 osób. Program wyjazdu jest w trakcie organizacji i zostanie przedstawiony terminie późniejszym. Warunki organizacyjne: - Organizator zapewnia: zakwaterowanie w hotelach 3 lub 4-gwiazdkowych, pok. 1- osobowych, transport lokalny oraz wyżywienie. - Koszty przelotu Warszawa-Zagrzeb-Warszawa pokrywane są przez uczestnika. Propozycje przelotów: - wylot z Warszawy do Zagrzebia w dniu 23.10.2019 o godz. 09.45, linie lotnicze LOT; - wylot z Zagrzebia do Warszawy w dniu 26.10. 2019 o godz. 19.35, linie lotnicze LOT. Przewidywane koszty biletu lotniczego to ok. 1200-1500 zł (w zależności od otrzymanej oferty grupowej od LOT). Wystawcą faktury za udział w wyjeździe studyjnym jest Polska Izba Turystyki.

Osoby zdecydowane na wyjazd (bilety z nazwiskiem ) proszone są o przesłanie zgłoszeń zawierających następujące dane: nazwa biura, imię i nazwisko oraz stanowisko uczestnika na adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 16 sierpnia 2019 roku (decyduje kolejność zgłoszeń przy czym, zgodnie z ustaleniami organizatora, pierwszeństwo mają członkowie Oddziału Mazowieckiego PIT). Informacji dodatkowych na temat wyjazdu udziela wiceprezes Oddziału Mazowieckiego, pan Cezary Kasprowicz.

Biuro Oddziału Mazowieckiego Polskiej Izby Turystyki www.pit.org.pl Polska Izba Turystyki Nadawcą maila jest Polska Izba Turystyki, ul. Marszałkowska 9/15 lok. 29, 00-626 Warszawa, tel./fax: 22 826 55 36www.pit.org.pl

Skorzystaj ze szkoleń i dofinansowania do 80% kosztów

Podnieś kwalifikacje pracowników – szkolenia z dofinansowaniem do 80%

07.08.2019

Polska Izba Turystyki zaprasza do udziału w szkoleniach i doradztwie z dofinansowaniem do 80% kosztów. PIT jest operatorem programu PARP „Kompetencje dla sektorów”. W ramach programu mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą skorzystać z:

1. Doradztwa w zakresie prowadzenia polityki bezpieczeństwa danych osobowych w firmie.

2. Szkoleń pracowników w zakresie: - Obsługa klienta w biurach podróży w świetle ust. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. - Bezpieczeństwo danych osobowych w firmach turystycznych.

Warunkiem jest prowadzenie działalności w sektorze turystycznym lub hotelarskim zakalikowanej do PKD N.79 oraz PKD I. Na stronie PIT można pobrać regulamin rekrutacji oraz dokumenty wymagane w procesie rekrutacyjnym. Zapraszamy! Więcej informacji na stronie PIT www.pit.org.pl w zakładce Szkolenia PARP oraz na stronie PARP oraz w Biurze Wykonawczym PIT, tel. 22 826 55 36, mejl.: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PIT przypomina - oświadczenia dot. rekompensat za prąd

Szanowni Państwo

 Członkowie Polskiej Izby Turystyki

Polska Izba Turystyki przypomina o obowiązku złożenia oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego u dostawcy energii, aby zostać objętym rekompensatą za prąd (cenę energii) przewidywaną dla firm na II półrocze 2019 roku. Formularz przesyłamy w załączeniu. Oświadczenia należy składać do poniedziałku (29.07). Ze względu na fakt, że termin ustawowy wypada w sobotę (27.07), oświadczenia złożone w dniu 29 lipca br. (poniedziałek) również będą akceptowane (art. 115 Kodeksu Cywilnego). Ważne jest to, że liczy się dostarczenie do określonego operatora oświadczenia, a nie data nadania np. listu. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw, ustawę o efektywności energetycznej oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (tzw. ustawa o cenach prądu) obowiązuje od 29 czerwca 2019 r. Zgodnie z jej przepisami, zachowanie uprawnienia do stabilizacji cen prądu na poziomie 2018 r. w II półroczu 2019 r. przez odbiorców końcowych z następujących grup: - mikro i mali przedsiębiorcy, - szpitale, - jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się m.in. organy władzy publicznej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe, agencje wykonawcze oraz uczelnie publiczne, - inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wymaga złożenia przedsiębiorstwu energetycznemu, które jest stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej z tym odbiorcą, oświadczenia potwierdzającego status odbiorcy końcowego. Będzie to podstawą uprawnienia do utrzymania ceny energii elektrycznej z dnia 30 czerwca 2018 r. w II półroczu 2019 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/energia/ustawa-o-cenach-pradu-przypominamy-o-obowiazku-zlozenia-oswiadczen www.pit.org.pl

: Prośba o wskazanie problemów związanych z wdrażaniem RODO

Szanowni Państwo, Członkowie Polskiej Izby Turystyki, Polska Izba Turystyki,

w ramach członkostwa w Krajowej Izbie Gospodarczej, otrzymała prośbę o stanowisko branży turystycznej w związku z pracami Komitetu ds. Ochrony Danych Osobowych przy KIG. Komitet zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych ze stosowaniem przepisów ochrony danych osobowych oraz wypracowaniem ulg i ograniczeń w obowiązkach związanych ze stosowaniem przepisów ochrony danych osobowych. Dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o wskazanie: najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem i wdrażaniem przepisów RODO, zagadnień, jak i niejasności, które winny być wyjaśnione przez Organ Nadzoru czy Europejską Radę Ochrony Danych Osobowych, propozycji ulg w stosowanych przepisach ochrony danych osobowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Komitet ds. Ochrony Danych Osobowych przekaże Rzecznikowi ds. Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych wypracowane propozycje zmian w stosowaniu przepisów RODO.

Bardzo proszę o przesłanie Państwa uwag i propozycji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 19 czerwca 2019 r.

Z poważaniem, Paweł Niewiadomski  Prezes Polskiej Izby Turystyki www.pit.org.pl Polska Izba Turystyki

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków PIT

Szanowni Państwo,

Członkowie Polskiej Izby Turystyki

zawiadamiam o zwołaniu XXXI Walnego Zgromadzenia Członków Polskiej Izby Turystyki na dzień30 maja 2019 r. w Warszawie (BEST WESTERN Hotel Felix. ul. Omulewska 24), o godzinie 11:00 (I termin) i o godzinie 11:15 (II termin)

 W tegorocznym Walnym Zgromadzeniu udział biorą CZŁONKOWIE Izby. Wynika to z treści statutu Polskiej Izby Turystyki, a w szczególności § 26. Ust. 2., który brzmi: Jeżeli liczba członków Izby jest mniejsza niż 601, wówczas: a) w miejsce Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby naczelną władzą Izby staje się Walne Zgromadzenie Członków Izby. W tym przypadku postanowienia Statutu dotyczące Walnego Zgromadzenia Delegatów Izby mają odpowiednie zastosowanie do Walnego Zgromadzenia Członków Izby (), Porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia 2. Zatwierdzenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia 3. Wybór Prezydium Obrad 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia 5. Wybór Komisji Mandatowo Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków 6. Powitanie zaproszonych gości i uczestników Zgromadzenia przez Prezesa Polskiej Izby Turystyki 7. Wystąpienie Prezesa Polskiej Izby Turystyki 8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej 9. Sprawozdanie Rady Izby z działalności Polskiej Izby Turystyki w roku 2018 10. Sprawozdanie Naczelnej Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności w roku 2018 11. Dyskusja plenarna 12. Przyjęcie uchwał zatwierdzających przedstawione sprawozdania 13. Przyjęcie budżetu Izby na rok 2019 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków 15. Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zgromadzenia 16. Sprawy różne 17. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia.

W celach organizacyjno-logistycznych uprzejmie proszę o zgłoszenie przedstawiciela Państwa firmy uprawnionego do reprezentacji na Walnym Zgromadzeniu Członków za pośrednictwem systemu rejestracyjnego: https://forms.gle/jqnD6gdH5auzcAKL9 . Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 37 statutu Izby: Uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu Członków Izby: 1) członek zwyczajny Izby lub jego przedstawiciel może być na tym Zgromadzeniu pełnomocnikiem tylko jednego członka zwyczajnego, 2) osoba nie będąca członkiem zwyczajnym lub przedstawicielem członka zwyczajnego może być na tym Zgromadzeniu pełnomocnikiem tylko jednego członka zwyczajnego. W załączeniu przesyłamy pełnomocnictwo należy je wypełnić, zrobić skan lub zdjęcie i przesłać je na adres mailowy:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23 maja 2019 r. Oryginał proszę zabrać na obrady WZC i przekazać pracownikowi Biura Wykonawczego przy odbieraniu mandatu Członka PIT. Materiały dotyczące Walnego Zgromadzenia Członków zostaną przesłane na adres e-mail podany przy rejestracji przedstawiciela na WZC oraz na adres e-mail przekazany na formularzu zgody na przesyłanie informacji drogą elektroniczną.

Z poważaniem, Paweł Niewiadomski Prezes Polskiej Izby Turystyki

III Międzynarodowy Kongres Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej - 6-10 listopada 2019

Szanowni Państwo!

W dniach 6-10 listopada 2019 roku w Krakowie odbędzie się III Międzynarodowy Kongres Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej "100-lecie urodzin Karola Wojtyły - św. Jana Pawła II".

O ogromnym potencjale Krakowa i Małopolski, jeśli chodzi o turystykę religijną i pielgrzymkową, świadczą nie tylko przyjeżdżające tu miliony pielgrzymów i turystów religijnych, czego przykładem były zorganizowane w 2016 roku Światowe Dni Młodzieży, ale także sukces I i II edycji Kongresu w latach ubiegłych. Zdjęcia, relacje i opinie z tych wydarzeń można oglądać na: www.icortap.com/pl/galeria, www.facebook.com/ICoRTaP, www.instagram.com/icortap_congress/, www.icortap.com/pl/opinie. 7 listopada Kongres otworzą świeckie i kościelne władze Krakowa i Małopolski: odbędzie się msza inauguracyjna, przemowy otwarcia, prelekcje i wykłady oraz workshop (expo) z przedstawicielami sanktuariów, miejsc kultu oraz miejsc turystycznych. 8, 9 i 10 listopada goście z całego świata poświęcą na zwiedzanie Krakowa i Małopolski (Stare Miasto w Krakowie, Centrum Jana Pawła II na Białych Morzach, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Kopalnia Soli w Wieliczce, były niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau, parafia i dom rodzinny Ojca Świętego w Wadowicach, Bazylika w Kalwarii oraz sanktuarium Czarnej Madonny w Częstochowie). Celem Kongresu jest promocja Krakowa, Małopolski i Polski jako istotnej destynacji turystyki religijnej i pielgrzymkowej na arenie międzynarodowej, wzmocnienie znaczenia turystyki religijnej i pielgrzymkowej w kontekście globalnego przemysłu turystycznego oraz wymiana kontaktów handlowych wśród uczestników. Na Kongres zaproszeni są przedstawiciele zagranicznych biur podróży i touroperatorów, blogerzy i dziennikarze, biskupi i księża oraz inni organizatorzy turystyki religijnej i pielgrzymkowej tacy jak koordynatorzy diecezjalni, szefowie fundacji, wspólnot i kongregacji zainteresowani organizowaniem przyjazdów obcokrajowców do Polski (kupujący = buyers). Inne podmioty, zarówno polskie jak i zagraniczne, takie jak samorządy, lokalne lub regionalne organizacje promujące miasta czy regiony, miejsca kultu - miejsca pielgrzymkowe, miejsca turystyczne, muzea itp. mogą uczestniczyć w kongresie jako sprzedający = sellers. Link do programu kongresu: www.icortap.com/pl/program Link do workshopu (expo): www.icortap.com/pl/expo Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Kongresu: www.ICoRTaP.com International Congress of Religious Tourism and Pilgrimages.

Zapraszamy do Krakowa. Ernest Mirosław

III Miedzynarodowy Kongres Turystyki Religijnej i Pielgrzymkowej - Krakow 6-10 listopada 2019 www.ICoRTaP.com