• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

Proponowany Prządek Obrad Dorocznego Walnego Zgromadzenia MIT

Proponowany Porządek Obrad Dorocznego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego - Małopolskiej Izby Turystyki w dn. 28.11.2011 w Limanowej.

Miejsce: Sala konferencyjna Hotelu "Jaworz" ul. Sikorskiego 28  34-600 Limanowa

            I termin:  28.11.2011 godz. 15.00

            II termin: 28.11.2011 godz. 15.30

Porządek obrad:

             1. Otwarcie obrad - Ryszard Sikora - Prezes Małopolskiej Izby Turystyki                         

             2. Wystąpienia  zaproszonych gości.

             3. Wybór Przewodniczącego oraz Sekretarza zebrania

             4. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad i Przyjęcie porządku Obrad

             5. Wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej  i Komisji Wniosków i Uchwał

             6. Sprawozdanie Komisji Mandatowej i stwierdzenie ważności Walnego Zgromadzenia

             7. Sprawozdanie z działalności MIT oraz sprawozdanie finansowe i Komisji Rewizyjnej.

             8. Wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Turystyki

             9. Dyskusja

            10. Przyjęcie Uchwał

            11. Zakończenie Obrad

                                                           Prezes MIT Ryszard Sikora

Informacja dodatkowa dotycząca Walnego Zgromadzenia MIT

               Walne Zgromadzenie Małopolskiej Izby Turystyki Oddz.PIT zwołano na dzień 28.11.2011, w I terminie o godz. 15.00, a w II terminie o godz.15.30, bez względu na ilość uczestników. Walne Zgromadzenie odbędzie się w hotelu "JAWORZ" w Limanowej ul.Sikorskiego 28. Głównym tematem Walnego Zgromadzenia będzie wybór delegatów na Walny Zjazd delegatów PIT, który ustalono na dzień 12.12.2011. W programie przewidziana jest dyskusja i wolne wnioski.

              Równocześnie przypominam, że kandydatów na delegatów z naszego Oddziału należy zgłaszać do biura MIT w Krakowie ul.Szpitalna 24 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

              Formularze zgłoszeń delegatów są do pobrania z naszej strony internetowej: www.mit.org.pl. Kandydat winien je wypełnić i przesłać do biura MIT Oddziału PIT w Krakowie.

                                                                            Z poważaniem

                                                                     Prezes MIT Ryszard Sikora

Wzory dokumentów związanych ze zgłaszaniem kandydatów na delegatów na WZD

  wzór nr.3                                                OŚWIADCZENIE

 

Imię i Nazwisko..........................................................dowód osobisty..................................

zam.................................................................................................................................

Oświadczam,że wyrażam zgodę na kandydowanie na delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiej Izby Turystyki oraz na wybranie mnie delegatem również w przypadku mojej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Oddziału Wojewódzkiego, na którym będzie dokonywany wybór Delegatów.

 

                                       data......................2011    podpis...............................................

wzór nr.2

wzór nr.2

Biuro..........................................

Nr.Certyfikatu PIT........................

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA DELEGATA NA WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI.

Na podstawie & 36 ust. 1 lit.b Statutu Polskiej Izby Turystyki /"Izba"/ niniejszym, Biuro.........................................................................................jako członek zwyczajny Izby zgłaszaaq kandydaturę Pana/Pani ....................................................................................legitymującego/cej się dowodem osobistym .....................................................................na delegata/tkę na Walne Zgromadzenie Delegatów Izby.

                                             data................2011 podpis/y................................................

 

Wzór nr 1

wzór nr.1

 

......................................................

Imię i Nazwisko członka zwyczajnego PIT

Nr.Certyfikatu PIT...............................

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA DELEGATA NA WALNE ZGROMADZENIE DELEGATÓW POLSKIEJ IZBY TURYSTYKI

Na podstawie & 36 ust.1 lit.b/Statutu Polskiej Izby Turystyki /"Izba"/niniejszym jako członek zwyczajny Izby,zgłaszam swoją kandydaturę na delegata na Walne Zgromadzenie Delegatów Izby i wyrażam zgodę na wybranie mnie delegatem również w przypadku mojej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Oddziału Wojewódzkiego, na którym będzie dokonywany wybór delegatów.

                                                          data................2011 podpis.....................................

Uchwała Nr.13/2011

Uchwała Nr 13/2011

Rady Naczelnej Polskiej Izby Turystyki

z dnia 03 października 2011 r.

w sprawie terminu Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiej Izby Turystyki w roku 2011 oraz klucza wyboru delegatów na to Zgromadzenie

Na podstawie § 33 ust. 2 oraz § 36 ust. 4 Statutu Polskiej Izby Turystyki Rada Naczelna uchwala, co następuje:

§ 1.

W roku 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów odbędzie się w dniu 12 grudnia 2011 r. w Warszawie.

§ 2.

Zważywszy, że:

1) zgodnie ze statutem PIT liczba Delegatów nie może być mniejsza niż 200,

a także mając na względzie:

2) stan organizacyjny Polskiej Izby Turystyki oraz

3) fakt, iż liczba członków zwyczajnych na dzień 1 października 2011 r., to jest na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego o dwa miesiące miesiąc, w którym ma odbyć się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów Izby w roku 2011, wynosi 500 członków,

ustala się następujący klucz wyboru Delegatów:

DWÓCH DELEGATÓW NA 4 CZŁONKÓW ZWYCZAJNYCH PIT.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.