• slide_mit_1.jpg
  • slide_mit_2.jpg
  • slide_mit_3.jpg
  • slide_mit_4.jpg

Stanowisko Polskiej Izby Turystyki

Stanowisko Polskiej Izby Turystyki w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.

Polska Izba Turystyki po analizie projektu ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy zwraca uwagę na możliwości wystąpienia negatywnych skutków wdrożenia proponowanego rozwiązania. Popierając ideę wprowadzenia minimalnej godzinowej stawki wynagrodzenia 12 zł, przy umowach cywilnoprawnych wprost zastępujących umowy o pracę, zwracamy uwagę, że istnieją umowy, przy których co do zasady nie powinna obowiązywać stawka godzinowa. Dlatego też Polska Izba Turystyki proponuje aby z regulacji prawnej zostały wyłączone wszelkie usługi polegające na opiece stałej lub czasowej nad grupą osób i osobami (opiekunowie osób niepełnosprawnych, osób starszych, opiekunki do dzieci, opiekunowie-wychowawcy na wszelkiego rodzaju wypoczynkach, kierownicy wypoczynku, instruktorzy, trenerzy, piloci wycieczek).

 

Opiekun czy opiekunowie przejmują funkcję opieki nad osobą dorosłą lub dzieckiem, która na stałe, zgodnie z Kodeksem Rodzinnym spoczywa na rodzicach lub innych osobach prawnie do tego wyznaczonych. Wymaga to od opiekuna bycia, podobnie jak rodziców czy opiekunów prawnych w gotowości 24 godziny na dobę. Trudno zatem w sposób jednoznaczny określić liczbę przepracowanych fizycznie czy umysłowo godzin przez opiekunów czy rodziców. Zakwalifikowanie osób przejmujących funkcje opiekuńcze do pracowników wykonujących pracę na godziny równałoby się z ogromnym ograniczeniem dostępności tych usług dla pracodawców, i było by szkodliwe zarówno dla pracodawców, pracowników jak i klientów tych usług. Ewentualne bardzo wysokie koszty godzinowego rozliczania byłoby nieadekwatne do czasu wykonywania pracy.

Wskazane przez nas zlecenia obejmujące przejecie opieki charakteryzują się rozróżnieniem okresu umowy od faktycznie wykonywanej pracy. Np. zawarcie umowy z pilotem wycieczki na objęcie opieki nad grupą przez okres np. 4 dni trwania wycieczki nie może być jednoznaczne z oczekiwaniem wykonywania pracy przez pilota ciągle i nieprzerwanie przez okres 96 godzin, stąd co do zasady nie można mówić o stawce godzinowej całej umowy.

Zdaniem Polskiej Izby Turystyki umowy cywilnoprawne, które będą zawierane między pracodawcami a opiekunami powinny określać czas i miejsce sprawowania funkcji opiekuńczej nad osobą lub grupą osób z określeniem rodzaju opieki oraz wynagrodzenia wynegocjowanego wspólnie przez pracodawcę i opiekuna, z pominięciem określenia stawki godzinowej, wynikające z uzasadnienia jak wyżej.

Polska Izba Turystyki po spotkaniu w Ministerstwie Sportu i Turystyki przedłożyła swoje stanowisko w przedmiotowej sprawie w formie pisemnej. Pismo z 28 stycznia br. w załączeniu.

Andrzej Kindler
Wiceprezes Polskiej Izby Turystyki